Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy Instytucji

Ogłoszenia

Instytucja Filmowa SILESIA FILM w Katowicach posiada do sprzedaży dwa używane zestawy statywowe

1. Podstawa i forma prawna:

Postępowanie odbywa się zgodnie z § 28 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5 października 1993r ( Dz.U. Nr 97 poz 443 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2001 Nr 13 poz. 123).

2. Nazwa i adres sprzedającego:

Instytucja Filmowa SILESIA FILM , ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice
Telefon: 32 2068861 / 63 , faks: 32 2598388, strona internetowa: www.silesiafilm.com

3. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych     składników:

Zestawy statywowe można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjazdu pod numerem telefonu: 660347499.

Sprzedawane zestawy statywowe znajdują się w obiekcie Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 66.

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. zestaw statywowy Sachtler  - cena wyjściowa brutto za zestaw - 4.059,00 zł w składzie: głowica video 18 S1 Sachtler 1810, ENG2CF trójnóg statywowy Sachtler 5386, rozpieracz Sachtler SP 100 7002, torba Sachtler 9104
  2. zestaw statywowy Panther T-45 - cena wyjściowa brutto za zestaw - 6.027,00 zł w składzie: głowica Panther T-45, trójnóg statywowy Panther T-45, rozpieracz Panther, futerał.

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Ofertę należy złożyć na piśmie. Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
 2. adres zamieszkania lub siedziby oferenta,
 3. numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) lub NIP (w przypadku firmy),
 4. datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta,
 5. oferowaną cenę zakupu i warunki jej zapłaty,
 6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

„Sprzedaż zestawu statywowego”  w sekretariacie Instytucji Filmowej SILESIA FILM w Katowicach , przy ul. Górniczej 5 lub korespondencyjnie w terminie do dnia 18.03.2015r do godz. 12.00.

(za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu korespondencji do siedziby Instytucji).

Strony związane są ofertą przez okres 14 dni od dnia wyboru oferty.

7. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

8. Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych , o których mowa w pkt. 5, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 3. o odrzuceniu oferty sprzedający zawiadomi niezwłocznie oferenta.

9. Sprzedający wybierze oferenta , który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży. Wybrany oferent jest zobowiązany zapłacić cenę za nabyty przedmiot w terminie do dnia 19.03.2015 r. do godz. 12-tej w kasie Instytucji bądź przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr

40 1050 1214 1000 0007 0000 4641

10. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia postępowania.

11. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę,         sprzedający wyznaczy termin złożenia na piśmie przez tych oferentów kolejnej oferty zawierającej kwotę wyższą.

13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.

SILESIA FILM