Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy Instytucji

Regulamin - Wskocz z Kaśką na koło

Regulamin akcji promocyjnej pn. WSKOCZ Z KAŚKĄ NA KOŁO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie akcja promocyjna WSKOCZ Z KAŚKĄ NA KOŁO

§ 2. Organizator i Partnerzy

1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „organizatorem”) pn. WSKOCZ Z KAŚKĄ NA KOŁO (zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „akcją promocyjną”) jest Instytucja Filmowa SILESIA FILM w Katowicach, z siedzibą przy ul. Górniczej 5, kod. 40-008, NIP 634-012-57-90,  zarejestrowana w rejestrze Instytucji Kultury Województwa Śląskiego pod numerem RIK-IF/21/05

2. Akcja promocyjna odbywa się w trzech kinach prowadzonych w Katowicach przez Instytucję Filmową SILESIA FILM:

- Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej, ul. Sokolska 66, Katowice 40-087

- Kino Światowid, ul. 3 Maja 7, Katowice 40-096

- Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24, Katowice 40-012

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w akcji promocyjnej są trzy rowery, każdy o wartości 3000 zł netto przygotowane przez Organizatora specjalnie na cel niniejszej promocji. Każdy z rowerów jest odmienny, spersonalizowany i możliwy do obejrzenia w kinach biorących udział w akcji promocyjnej podczas jej trwania. Specyfikacja techniczna rowerów:

Abuelo  
 *rower odnowiony  
Typ
Prądnica bezoporowa Shimano DH2R35E
Oświetlenie przód z funkcją podtrzymania Lampka Busch & Muller LUMOTEC Classic T senso plus
Oświetlenie tył Busch & Muller Seculite plus
Piasta tylna Shimano nexus 3 - hamulec w pedałach
Zintegrowana Manetka Manetka dla Shimano Nexus 3
Hamulec rolkowy przód Shimano Inter M
Obręcze stalowe Obręcze oryginalne odnowione
Opony odporne na przebicie Schwalbe Delta Cruiser SBC Kevlar Guard
   
Prace wykonane  
Piaskowanie widelca  
Lakierowanie widelca  
Przeplot i centrowanie kół  
Lakierowanie obręczy  

 

Velo  
  *rower odnowiony  
Typ
Prądnica bezoporowa Shimano DH2R35E
Oświetlenie przód z funkcją podtrzymania Lampka Busch & Muller LUMOTEC Classic T senso plus
Oświetlenie tył Busch & Muller Seculite plus
Piasta tylna Shimano nexus 3 - hamulec w pedałach
Zintegrowana Manetka Manetka dla Shimano Nexus 3
Hamulec rolkowy przód Shimano Inter M
Obręcze dwukomorowe + fantazyjny zaplot Obręcz Batavus 28" 19x622 - 9x4
Opony odporne na przebicie Schwalbe Delta Cruiser SBC Kevlar Guard
     
Prace wykonane  
Piaskowanie widelca  
Lakierowanie widelca  
Przeplot i centrowanie kół  
Lakierowanie obręczy  

 

Noko  
 * rower nowy  
Typ
Prądnica bezoporowa Shimano DH2R35E
Oświetlenie przód z funkcją podtrzymania Lampka Busch & Muller LUMOTEC Classic T senso plus
Oświetlenie tył Busch & Muller Seculite plus
Piasta tylna Shimano nexus 3 - hamulec w pedałach
Zintegrowana Manetka Manetka dla Shimano Nexus 3
Hamulec rolkowy przód Shimano Inter M
Obręcze dwukomorowe + fantazyjny zaplot Obręcz Batavus 28" 19x622 - 9x4
Opony odporne na przebicie Schwalbe Delta Cruiser SBC Kevlar Guard
   
Prace wykonane  
Piaskowanie widelca  
Lakierowanie widelca  
Przeplot i centrowanie kół  
Lakierowanie obręczy  

2. Uczestnicy akcji promocyjnej będą się ubiegać o jeden z trzech rowerów o specyfikacji technicznej wymienionej w par. 3 pkt. 1

3. Organizator nie przewiduje nagród równorzędnych oraz wyróżnień. W każdym z kin rozdysponowany zostanie jeden rower:

  • Kino Kosmos: rower NOKO
  • Kino Światowid: rower ABUELO
  • Kinoteatr Rialto: rower VELO

§ 4. Warunki uczestnictwa

1. Akcja promocyjna ma charakter otwarty - uczestnictwo w niej jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Uczestnikami akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów). 

3. Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z realizacją niniejszej akcji promocyjnej, a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i współpracowników Organizatora.

4. Warunkiem udziału w akcji promocyjnej jest posiadanie ważnej w dniu losowania karty KAŚKA oraz obecność osobista podczas finału akcji promocyjnej w jednym z trzech kin:

  • Kino Kosmos: 28 czerwca 2014 podczas seansu o godz. 18:00
  • Kino Światowid: 14 czerwca 2014 podczas seansu o godz. 20:30
  • Kinoteatr Rialto: 15 czerwca 2014 podczas seansu o godz. 18:00

§ 5. Zasady i cel akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna ma na celu nagrodzenie widzów, którzy najczęściej korzystają z karty KAŚKA

2. Akcja promocyjna trwa od 14 kwietnia 2014 r. do 28 czerwca 2014 r.

3. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagród, o których mowa w par.3 i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

4.  Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na www.silesiafilm.com oraz w siedzibie Instytucji Filmowej SILESIA FILM w Katowicach, przy ul. Górniczej 5, kod 40-008, a informacja o akcji promocyjnej zostanie rozdystrybuowana za pomocą Internetu oraz radia (tj. z użyciem co najmniej dwóch przestrzeni medialnych)

5. Przystąpienie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji promocyjnej.

6. Każdy uczestnik akcji promocyjnej może przedstawić dowolną ilość biletów z różnych seansów w Kinach Światowid, Rialto i Kosmos zakupionych przy użyciu bonifikaty wynikającej z karty KAŚKA, której jest posiadaczem włącznie do dnia finału organizowanego w poszczególnym kinie, biorącym udział w akcji promocyjnej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione bilety przez uczestników akcji promocyjnej.

8. Organizator moderuje akcję promocyjną, co polega na prawie Organizatora do rozstrzygnięć w sytuacji, gdy zgłoszą się podczas finału osoby o takiej samej, największej liczbie zebranych biletów. W takiej sytuacji przeprowadzany jest publiczny quiz wiedzy na temat filmów, jakie prezentowane były w danym kinie od dnia rozpoczęcia akcji promocyjnej do dnia finału. Wygrywa osoba, która udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi.

9. Udział w finale akcji promocyjnej jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach informujących media, na wszystkich polach eksploatacji  (prasa, radio, telewizja, Internet), bez konieczności zapłaty wynagrodzenia.

10. Koszt zakupu karty KAŚKA oraz biletów na seanse ponosi uczestnik akcji promocyjnej.

11. Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej następuje w dniu finału organizowanego w kinie biorącym udział w akcji (osobno w Światowidzie, Kosmosie i Rialcie) – rower otrzymuje ten posiadacz Karty Kaśka, który udokumentuje największą ilość biletów zakupionych na seanse w kinach biorących udział w akcji promocyjnej od dnia rozpoczęcia konkursu, tj. 14 kwietnia 2014 roku do dnia finału, spośród wszystkich zgromadzonych finałowego dnia widzów – uczestników akcji promocyjnej. W przypadku większej ilości osób o takiej samej ilości biletów mają zastosowanie zasady pkt. 8 niniejszego paragrafu.

12. Zwycięzca akcji promocyjnej organizowanej podczas z finału w jednym z kin nie może startować w finałach organizowanych w pozostałych kinach.

13. Fundatorem nagród jest Organizator.

14. Przyznane nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym o wysokości 10% - zgodnie z Art. 30 ust. 1  pkt 2  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek zapłaty spoczywa na fundatorze nagrody.

15. Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej zostanie opublikowane na stronie www.silesiafilm.com w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia finału w danym kinie.

16. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca akcji promocyjnej nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

17. Laureaci nagród muszą odebrać nagrody osobiście w siedzibie kina, w którym ją otrzymał. Nagroda nieodebrana do 31 lipca 2014 roku przechodzi na własność Organizatora.

18. W razie ujawnienia w rowerze stanowiącym nagrodę istotnej wady fizycznej w okresie rękojmi lub gwarancji udzielonej przez wykonawcę nagród i zgłoszenia tychże wad przez zwycięzcę akcji promocyjnej, Organizator zadecyduje, czy przeniesie na zwycięzcę roszczenie do wykonawcy, czy też będzie ich dochodził na rzecz zwycięzcy.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu akcji promocyjnej bez podania przyczyny.

2. Wszelkie informacje na temat niniejszej akcji promocyjnej można uzyskać w Dziale RP Instytucji Filmowej SILESIA FILM w Katowicach, tel. + 48 32 206 88 61 w. 124.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje do dnia 31 lipca 2014 r., czyli do ostatecznej daty odbioru rowerów przez zwycięzców.

5. Wszelkie spory wynikające z konkursu będą rozstrzygane polubownie, bądź przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające z użytkowania rowerów przez zwycięzców konkursu.

SILESIA FILM