Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Konkurs 2020

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2020

Od 6 lutego 2020 r. można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.

Warunki udziału Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.

Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej silesiafilm.com, www.silesiafilmcommission.pl  oraz w siedzibie Instytucji.

Wymagane jest złożenie wniosku w formie drukowanej i elektronicznej.

Na kompletny wniosek składają się:

 • formularz aplikacyjny wypełniony zgodnie z instrukcją i podpisany w wymaganych polach.
 • Załącznik nr 1 – Scenariusz, a w przypadku filmów animowanych scenariusz i/lub storybord.
 • Załącznik nr 2 – Kosztorys sporządzony jako arkusz programu MS Excel lub równoważny, na który obowiązkowo składają się strona zbiorcza (tzw. Top Sheet), struktura finansowania, kosztorys szczegółowy (z podziałem na poszczególne okresy produkcji) ze wskazaniem pozycji kosztów pokrytych z wkładu koproducenckiego Instytucji w wysokości 100% lub 150%.
 • Załącznik nr 3 – CV reżysera z opisem dorobku.
 • Załącznik nr 4 – Eksplikacja reżyserska.
 • Załącznik nr 5 – Opis działalności i dorobku producenta.
 • Załącznik nr 6 – Kopia umowy potwierdzającej nabycie praw do scenariusza.
 • Załącznik nr 7 – Kopie umów koprodukcyjnych, listów intencyjnych (dotyczących deklarowanego wkładu finansowego).
 • Załącznik nr 8 – Plan promocji i plan dystrybucji.
 • Załącznik nr 9 – Materiały poglądowe: zdjęcia, projekty plastyczne, moodboardy, fragmenty zrealizowanego materiału filmowego (załącznik obowiązkowy w przypadku wniosków składanych w kategorii filmów dokumentalnych). Jeżeli Wnioskodawca, składający wniosek dotyczący filmu fabularnego, nie posiada materiałów poglądowych z filmu, którego dotyczy wniosek, dołącza do wniosku wcześniejszy film reżysera.
 • Załącznik nr 10 – Dokumenty rejestrowe – jedynie w przypadku podmiotów, których dokumenty rejestrowe nie są dostępne w ewidencjach online.
 • Załącznik nr 11 – Zgody bohaterów filmu na wykorzystanie ich wizerunku – dotyczy jedynie filmów dokumentalnych, w przypadku których zachodzi taka konieczność.
 • Załącznik nr 12 – Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy – dotyczy jedynie sytuacji opisanych w pkt. 6 poniżej.

Formularz aplikacyjny oraz pozostałe dokumenty (załączniki) muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub przez osobę (osoby) posiadającą (posiadające) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku. W przypadku podpisywania wniosku na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć je do wniosku.

  Formularz aplikacyjny należy wypełnić drukiem (komputerowym). Formularz i pozostałe części wniosku należy sporządzić w języku polskim. W przypadku załączania umów, listów intencyjnych lub innych dokumentów w językach innych niż polski, wymagane jest załączenie ich pisemnego tłumaczenia.

  Wartości liczbowe w formularzu aplikacyjnym należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi

  Wersję elektroniczną wniosku stanowią pliki odpowiadające poszczególnym częściom wniosku i umieszczone na nośniku pamięci masowej. Nośnik z wersją elektroniczną wniosku należy dołączyć do wersji papierowej w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

  Wnioskodawca ma prawo zastrzec, do wyłącznej wiadomości Instytucji i Komisji, część załączników; dotyczy to wyłącznie: a. Umowy o nabycie praw do scenariusza. b. Umów koprodukcyjnych. c. Umów z inwestorami (współfinansowanie). d. Umów dotacyjnych. e. Umów sponsoringu. f. Umów dystrybucyjnych i licencyjnych. Dokumenty te nie będą przekazywane Ekspertom. Dokumenty zastrzeżone w wersji papierowej wniosku należy oznaczyć wyraźnym napisem „POUFNE” umieszczonym w prawym górnym rogu na pierwszej stronie dokumentu, w wersji elektronicznej wniosku należy umieścić je w oddzielnym folderze o nazwie „ZASTRZEŻONE”.

  Wycofania wniosku może dokonać jedynie Wnioskodawca, składając w siedzibie Instytucji pismo z prośbą o wycofanie złożonego przez siebie wniosku, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

  Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w sekretariacie Instytucji Filmowej „Silesia-Film” przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godzinach 7:30 – 15:30.

  Termin przyjmowania wniosków upływa 26 lutego 2020 r. o godz. 13:00.

  Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji w wersji papierowej.

  Wnioski wraz z złącznikami należy składać w 1 egzemplarzu i wpiąć w skoroszyt, tak aby możliwe było wyjęcie pojedynczych kartek (nie bindować). W przypadku filmów fabularnych scenariusze należy spiąć w sposób trwały.

  Ogłoszenie o naborze wniosków ŚFF 2020
  Regulamin ŚFF 2020
  Wniosek ŚFF 2020
  Wzór rozliczenia przyznanych środków 2020
  Istotne warunki umowy koprodukcyjnej 2020
  SILESIA FILM