Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Konkurs 2021

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach

ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2021

 

 1. Od 3 marca 2021 r. można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.
 2. Warunki udziału Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.
 3. Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej silesiafilm.com, www.silesiafilmcommission.pl  oraz w siedzibie Instytucji.
 4. Formularz aplikacyjny oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub przez osobę (osoby) posiadającą (posiadające) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku. W przypadku podpisywania wniosku na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć je do wniosku.
 5. Formularz aplikacyjny należy wypełnić drukiem (komputerowym). Formularz i pozostałe części wniosku należy sporządzić w języku polskim. W przypadku załączania umów, listów intencyjnych lub innych dokumentów w językach innych niż polski, wymagane jest załączenie ich pisemnego tłumaczenia.
 6. Wnioskodawca ma prawo zastrzec, do wyłącznej wiadomości Instytucji i Komisji, część załączników; dotyczy to wyłącznie: a. Umowy o nabycie praw do scenariusza. b. Umów koprodukcyjnych. c. Umów z inwestorami (współfinansowanie). d. Umów dotacyjnych. e. Umów sponsoringu. f. Umów dystrybucyjnych i licencyjnych. Dokumenty te nie będą przekazywane Ekspertom. Dokumenty zastrzeżone w wersji papierowej wniosku należy oznaczyć wyraźnym napisem „POUFNE” umieszczonym w prawym górnym rogu na pierwszej stronie dokumentu, w wersji elektronicznej wniosku należy umieścić je w oddzielnym folderze o nazwie „ZASTRZEŻONE”.
 7. Wycofania wniosku może dokonać jedynie Wnioskodawca, składając w siedzibie Instytucji pismo z prośbą o wycofanie złożonego przez siebie wniosku, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

   

  Skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres sfc@silesiafilm.com najpóźniej w terminie do 26 marca 2021 r. Wnioski w wersji papierowej należy składać w siedzibie Instytucji, przy ul. Górniczej 5 w Katowicach w godz. jej urzędowania, czyli 7:00-15:00 lub dostarczyć przesyłką pocztową rejestrowaną lub za pośrednictwem kuriera. Termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynie na podany adres email do godziny 23:59 w dniu 26 marca 2021. W przypadku wniosków w wersji papierowej o zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w siedzibie Instytucji, nadania przesyłki pocztowej rejestrowanej lub kurierskiej. Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane. Jeżeli w trakcie weryfikacji formalnej wniosku zostanie ustalone, że został on złożony z przekroczeniem terminu, to w takim przypadku dany wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy.

   

  Wnioski w wersji papierowej wraz z złącznikami należy składać w 1 egzemplarzu i wpiąć w skoroszyt, tak aby możliwe było wyjęcie pojedynczych kartek (nie bindować). W przypadku filmów fabularnych scenariusze należy spiąć w sposób trwały.

   

  Informacje pod numerem: 32/ 351 12 20 wew. 106, 109

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków ŚFF 2021
  Regulamin ŚFF 2021
  Wniosek ŚFF 2021
  Wzór rozliczenia przyznanych środków 2021
  Załącznik do wzoru rozliczenia 2021
  Istotne warunki umowy koprodukcyjnej 2021
  Regulamin Komisji ŚFF 2021
  karta oceny 2021_animacja
  karta oceny 2021_fabuła
  karta oceny 2021_dokument
  SILESIA FILM