Instytucja Filmowa Silesia Film
jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
Partnerzy
SILESIA FILM

Regulamin kin

REGULAMIN świadczenia usług przez Kina Instytucji Filmowej "Silesia–Film"

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Kina
Instytucji Filmowej “Silesia–Film”.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów.

Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Organizatora oraz przebywający na terenie jego obiektów.

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają
a) “Organizator” – Instytucja Filmowa “Silesia–Film” z siedzibą w Katowicach przy ul. Górniczej 5 (www.silesiafilm.com.pl, tel. 32 206 88 61 – 63)
b) “Kino” – sala kinowa oraz każde inne pomieszczenie będące własnością Organizatora, wykorzystywane na potrzeby wydarzeń kulturalnych,
c) “Seans” – pokaz filmowy odbywający się w Kinie.
d) “Wydarzenie kulturalne” –  spektakl teatralny, koncert, transmisja satelitarna, warsztaty, spotkanie autorskie oraz inne zdarzenia o charakterze kulturalnym,
e) “Bilet” – dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, objętym repertuarem Kina,
f) “Karnet” – dokument upoważniający do uczestnictwa w cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych w danej jednostce czasu  lub pod jedną nazwą zbiorczą (np. festiwale, przeglądy  itd.),
g) “Widz” – uczestnik seansu lub wydarzenia kulturalnego.

2. Wejście do Kina możliwe jest za okazaniem ważnego biletu lub karnetu.

3. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu kulturalnym tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. Podczas seansu lub wydarzenia kulturalnego zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) wnoszenia napojów alkoholowych lub artykułów spożywczych nabytych poza obiektem Kina.

5. Podczas seansu zabrania się głośnego zachowania, zakłócającego odbiór wyświetlanego filmu.

6. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów.

7. Widzów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu będącego jego własnością.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu.

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

10. Rezerwacji miejsc na :
a) seans można dokonywać telefonicznie, przez internetowy system kasowy lub w kasie Kina do 2 godzin przed rozpoczęciem danego seansu,
b) wydarzenie kulturalne można dokonać telefonicznie, przez internetowy system kasowy lub w kasie Kina z wyprzedzeniem do 2 dni przed rozpoczęciem danego wydarzenia kulturalnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonywania rezerwacji przy wybranych wydarzeniach kulturalnych.

11. Rezerwację na dany seans lub wydarzenie kulturalne można unieważnić telefonicznie, mailowo lub w kasie Kina podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została dokonana rezerwacja.

12. Kasa Kina otwierana jest na 30 minut przed pierwszym zaplanowanym w danym dniu seansem lub wydarzeniem kulturalnym, a zamykana 30 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu lub wydarzenia kulturalnego przewidzianego danym dniu.

BILETY

13. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej,   studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty.

14. Bilet zbiorowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej z opiekunem grupy liczącej minimum 15 osób w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

15. Bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupy biletu ulgowego lub zbiorowego.

16. Bilet zarezerwowany:
a) na seans należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego   seansu,
b) na wydarzenie kulturalne należy odebrać nie później niż dwa dni przed danym wydarzeniem kulturalnym. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

17. Zwrot biletu na seans możliwy jest nie później niż 10 minut po jego rozpoczęciu, a ponadto w sytuacji, kiedy z przyczyn leżących po stronie Organizatora nastąpiło przerwanie seansu na czas dłuższy niż 10 minut.

18. Bilet na wydarzenie kulturalne nie podlega zwrotowi z wyjątkiem odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Jeśli Organizator wskazał nowy termin danego wydarzenia kulturalnego, możliwe jest wykorzystanie biletu w tymże terminie.

19. Zwrot biletu w sytuacjach określonych niniejszym Regulaminem możliwy jest tylko za okazaniem paragonu fiskalnego i ważnego biletu wstępu.

20. Bilety należy zachować do końca trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego.

21. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu na seans lub wydarzenie kulturalne:
a) osobie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej  bezpieczeństwu innych osób,
b) osobie nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
c) w przypadku działania sił i zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.

KARNETY

22. Ceny karnetów określane są indywidualnie dla każdego cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych.

23. Zwrot karnetu nastąpić może najpóźniej na 1 godzinę przez rozpoczęciem pierwszego seansu lub wydarzenia kulturalnego objętego danym karnetem.

24. Dopuszcza się możliwość zwrotu należności za karnet w wysokości proporcjonalnej do jego niewykorzystanej części tylko w przypadku niemożności pełnego wykorzystania oferty objętej tym karnetem z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015 roku.

26. Regulamin obowiązuje w niniejszych kinach Organizatora:
“Bałtyk”, ul. Londzina 13, Racibórz, www.kinobaltyk.pl, tel. 32 415 20 33
“Janosik”, ul. Sobieskiego 1, Żywiec, www.kinojanosik.pl, tel. 33 861 20 03
“Kosmos”, ul. Sokolska 66, Katowice, www.kosmos.katowice.pl, tel. 32 351 12 20
“Rialto”, ul. Św. Jana 24, Katowice, www.rialto.katowice.pl, 32 251 04 31
“Światowid”, ul. 3 Maja 7, Katowice, www.swiatowid.katowice.pl, tel. 32 258 74 32

SILESIA FILM