OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach posiada do sprzedaży używany Projektor Christie CP 2000X wraz z wyposażeniem o numerze ewidencyjnym ST-00734-662

Podstawa i forma prawna:

Postępowanie odbywa się zgodnie z § 28 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5 października 1993r ( Dz.U. Nr 97 poz 443 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2001 Nr 13 poz. 123).

Nazwa i adres sprzedającego:

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” , ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice

Telefon: 32 2068861 / 63 , faks: 32 2598388, strona internetowa: www.silesiafilm.com

Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych składników :

Przedmiot sprzedaży znajduje się w obiekcie kina „Kosmos” w Katowicach , przy ul. Sokolskiej 66.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i  godziny przyjazdu pod numerem telefonu: 512052265.

Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Przedmiotem sprzedaży jest:

Projektor Filmowy Cyfrowy Christie model CP 2000X o numerze seryjnym 143330004 W z obiektywem Konica Minolta pgBFL 116,5mm2,5/40,7-50,9 o numerze seryjnym: 3670700B00526

i lampą ksenonową LTI XDC 4500 CL o numerze seryjnym: J-093-566

w składzie:

serwer kinowy DOREMI DCP -2K4 o numerze seryjnym 210133 – szt.1

monitor AOC 719Vat  o numerze seryjnym 2-52-A8-JA-000-266 – szt.1

klawiatura FUJITSU o numerze seryjnym 000000418593 – szt.1

mysz Logitech o numerze seryjnym LZ8320b0J9V – szt.1

prostownik elektroniczny Christie CP 2000X do lamp z zakresu 2-7 Kw o numerze seryjnym 120050003 – szt.1

skaler Christie Cine-IPM2K o numerze seryjnym 235836018 – do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł ; komputer.DVD, BETA SATELITA – szt.1

wentylator 03-000158-61P – szt. 1

Cena wyjściowa brutto za zestaw –  9.000,00 zł

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna zawierać:

imię, nazwisko lub nazwę oferenta, adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer PESEL ( w przypadku osoby fizycznej) lub NIP ( w przypadku firmy), datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta, oferowaną cenę zakupu i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin . Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć na piśmie w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku do godz. 10.00 ( za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu korespondencji do siedziby Instytucji).

Sporządzoną w formacie pdf ofertę można przesłać na adres mailowy: info@silesiafilm.com w tytule maila wpisując „Dotyczy sprzedaży Projektora Christie z wyposażeniem”, przy czym konieczne jest opatrzenie podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta dokumentu pdf hasłem. Podanie hasła na wskazany adres mailowy wymagane jest po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. po godzinie 10.00 w dniu  16.02.2022r. Ofertę można także złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Instytucji przy ul. Górniczej 5 w Katowicach z dopiskiem „Dotyczy sprzedaży Projektora Christie z wyposażeniem” lub korespondencynie .

Otwarcie ofert nastąpi   w dniu 16.02.2022r o godz. 12.00.

Strony związane są ofertą przez okres 14 dni od dnia wyboru oferty.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez

podania przyczyny.

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych , o których mowa w pkt. 5, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. o odrzuceniu oferty sprzedający zawiadomi niezwłocznie oferenta. Sprzedający wybierze oferenta , który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży. Wybrany oferent jest zobowiązany zapłacić cenę za nabyty przedmiot w terminie do dnia 18.02.2022r do godz. 12-tej w kasie Instytucji bądź przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 4641 Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia postępowania. W razie ustalenia , że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, sprzedający wyznaczy termin złożenia na piśmie przez tych oferentów kolejnej oferty zawierającej kwotę wyższą. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.

Zobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz także
|