Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Instytucja Filmowa Silesia Film zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytucji Filmowej Silesia Film.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kurp, e-mail: a.kurp@silesiafilm.com. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 511-555-669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Administracja

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku zarządu dla osób o szczególnych potrzebach. Obiekty należące do Instytucji to: siedziba – budynek administracyjno-biurowy, Kino Kosmos, Kino Światowid, Kinoteatr Rialto w Katowicach oraz Kino Janosik w Żywcu i Kino Bałtyk w Raciborzu.

 • Lokalizacja i wejście

Budynek administracyjno-biurowy stanowi siedzibę Instytucji Filmowej „Silesia-Film”. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta w Katowicach, przy ul. Górniczej 5. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie o wysokości 18 cm każdy.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków:

  1. autobusowych – 400 m,
  2. tramwajowych – 100 m
  3. dworca PKP – 1000 m,
  4. dworca PKS – 1800 m.
 • Toaleta

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

 • Trasa wolna od przeszkód

Korytarze, ciągi komunikacyjne nie są wolne od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Pies asystujący

Do budynku zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

 • Tłumacz PJM Z usługi można korzystać na dwa sposoby:
  1. osobiście w siedzibie  za pośrednictwem telefonu z dostępem do Internetu. Nasz pracownik połączy się z tłumaczem języka migowego online,
  2. online za pośrednictwem telefonu/komputera z kamerą i dostępem do Internetu.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub rozmową.