OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach, przy ul. Górniczej 5 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Bytomiu Miechowicach przy ul ks. Jana Frenzla 80c.

Przedmiotem sprzedaży jest: Prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr: 5322/74, o powierzchni 0,0850ha. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr: KA1Y/00019240/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr VIII/87/11 i ogłoszonym w Dz.Urz.Woj. Śl. nr 84, poz 1539 z dnia 20 kwietnia 2011r

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 84.870,00 zł/brutto. Oferty należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2022 roku do godz. 10.00. Ofertę należy sporządzić w formacie pdf i przesłać na adres mailowy: info@silesiafi lm.com w tytule maila wpisując „Przetarg Bytom Miechowice”, przy czym konieczne jest opatrzenie podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta  dokumentu pdf hasłem. Podanie hasła na wskazany adres mailowy wymagane jest po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. po godzinie 10.00 w dniu 25.02.2022r. Ofertę można także złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Instytucji przy ul. Górniczej 5 w Katowicach z dopiskiem „Przetarg Bytom Miechowice” lub korespondencynie . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2022r. o godz. 12.00 (za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu korespondencji do siedziby Instytucji). Wadium wartości 10% ceny wywoławczej po zaokrągleniu do pełnych złotych tj. w kwocie 8.487,00 zł należy wpłacić w pieniądzu przelewem na rachunek Instytucji ING Bank Śląski S.A O/Katowice 40 1050 1214 1000 0007 0000 4641 do dnia 23.02.2022 roku. Instytucja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w przypadku złożenia ofert identycznych. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu tj. nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym , a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Instytucja zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Telefon kontaktowy: 032 2068861 w 120 . O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie po jego rozstrzygnięciu. Dodatkowe informacje dotyczące wymienionej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: 032 2068861 w 120.

Zobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz także
|