Na zdjęciu kamera filmowa.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO ŚLĄSKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO

Ogłaszamy nabór uzupełniający do tegorocznego konkursu Śląskiego Funduszu Filmowego.

Z uwagi na dostrzeżone problemy techniczne w składaniu wniosków konkursowych za pośrednictwem Platformy, Dyrektor Instytucji Filmowej Silesia Film postanawia o otwarciu uzupełniającego naboru składania prac konkursowych na koprodukcję filmów ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego w roku 2023. Wnioski można składać do dnia 11.04.2023.

ŚFF 2023 | OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

  1. Wnioski konkursowe w ramach naboru uzupełniającego należy składać w terminie od 4 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.. Wniosek może złożyć przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) lub osoba prawna, której przedmiotem działalności statutowej jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), którzy zamierzają zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.
  2. Warunki udziału w Konkursie określa Regulamin Konkursu.
  3. Regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.silesiafilm.com oraz www.silesiafilmcommission.pl. w zakładce Śląski Fundusz Filmowy.
  4. Wnioski konkursowe składa się w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem:
    https://silesiafilm.logintrade.net/rejestracja/konkursy.html pod rygorem nieważności. Podpis należy złożyć przez wysłaniem wniosku za pośrednictwem platformy.
  5. Wniosek i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub przez osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku. W przypadku podpisywania wniosku na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć je do wniosku.
  6. Wniosek konkursowy i inne wymagane dokumenty, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach: doc, txt, pdf, xls, xlsx, jpg, tif, png, mp3, mp4, avi, zip oraz 7Z w języku polskim. W przypadku załączania dokumentów w językach innych niż polski, wymagane jest załączenie ich pisemnego tłumaczenia. W nazwie plików załączanych do formularza należy zawrzeć tytuł filmu.

Zobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz takżeZobacz także
|